DeBakey Vascular tissue forceps 2mm jaw

DeBakey Vascular tissue forceps 2mm jaw

SKU: MSS-111-14 Category: