DeBakey Vascular tissue forceps 2.8mm jaw

DeBakey Vascular tissue forceps 2.8mm jaw

SKU: MSS-112-14 Category: